Pravidla

Pravidla Šumavské hasičské ligy dětí

( schválená Radou dětské ŠHL s platností od 1.1. 2014 )

 

Pravidla Šumavské hasičské ligy dětí se řídí pravidly Šumavské hasičské ligy a směrnicemi hry Plamen pro požární útok s platností od 1.9. 2004  s výjimkami a dodatky schválenými Radou dětské ŠHL.

 

1. Termíny a rozsah soutěží

        - termíny soutěží schvaluje Rada dětské ŠHL na základě dohody

          s pořadateli

        - čas začátku soutěže určuje pořadatel, zveřejní jej v pozvánce a

          zajistí jeho dodržení

        - rezervace startovního pořadí začíná 14 dní před soutěží, vždy

          v neděli ve 20.00  a končí v den soutěže v 0.00 hodin

          na stránkách www.firesport.eu

          (vyjímku má SDH Benešova Hora která má rezervaci 1měsíc před noční soutěží)

        - nejpozději v den rezervace zajistí pořadatel zveřejnění  

          pozvánky

        - soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují u pořadatele

          do konce přijímání  přihlášek

        - startovné se v dětské kategorii neplatí

        - nástupu a vyhlášení se účastní min. 3 členové týmu

2. Soutěžící

            - mladší : do 11 let

            - starší : 11 - 15 let    

Věkové kategorie pro r. 2015 :

                                mladší : rok narození  2004, 2005, 2006…..

                                starší : rok narození  2000, 2001, 2002…..

      - pro družstva přípravek ( děti do 6 let ) stanoví podmínky

        provedení požárního útoku pořadatel soutěže

      - v ústroji je povolen krátký rukáv

      - kožený opasek není povinný

      - tretry jsou povoleny, délka hřebů max. 10 mm

      - v kategorii mladších tvoří soutěžní tým max. 7 dětí + 1 dospělý

        strojník

3. Způsob provedení a měření požárního útoku

          - dle platných pravidel hry Plamen pro požární útok na sklopné

            terče

         - přetlakový ventil dodá pořadateli Rada dětské ŠHL, pořadatel

           zajistí bezpečný odvod odtokové hadice od přetlakového

           ventilu mimo závodní dráhu. Přetlakový ventil musí být

           nastaven na 0,3 MPa

         - pořadateli je doporučeno snížit tvrdost terčů na ½ tvrdosti

            dospělých

         - čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou

           s viditelnou světelnou tabulí na dvě desetinná místa

         - při selhání časomíry opakuje družstvo svůj pokus

         - pokud nebude možné zprovoznit časomíru, bude závod

           doměřen stopkami a o započtení bodování do ŠHL rozhodne

           Rada ŠHL po ukončení soutěže

         - terče musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu

 

4. Technické podmíny

         4.1  Stroj

                   - PPS 12 schváleného typu a z něj upravené s funkčními

                     klouby a klapkou

                   - výfuk může být čtyřsvodový

                   - výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí

                     vyúsťovat na původním místě

                   - povolují se zábrany proti sesunutí savice o velikosti

                     max. 10 mm

                   - nástavec na šroubení víka čerpadla je povolen

         4.2  Sací vedení

                   - savice délka 1,6 m ± 5 cm se šroubením Ø 110 mm,

                      délka náběhu savicového šroubení max. 35 mm

                   - sací koš s funkční klapkou, nemusí mít ozuby na klíč,

                     max. světlost ok v síti 10 x 10 mm ± 1 mm

                   - u kategorie mladší je přívodní vedení, mimo sací koš,

                     našroubované na stroj

                   - koš musí být našroubován na savici nad hladinou

                     před ponořením do vody

                   - pokus je platný i tehdy, spadl – li koš do vodního zdroje

                     nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici

                     nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny

                     vody

                   - koš musí být našroubován po celou dobu pokusu

                     i po vytažení z vodního zdroje

         4.3  Dopravní a útočné vedení

                   - jsou povoleny úzké hadice C42 - plošná šíře min. 65 mm

                     a B65 – plošná šíře min. 100 mm

                   - délka hadic včetně půlspojek min. 9,5 m

5. Půjčování závodníků

         - za soutěžní družstvo smí startovat pouze jeden půjčený

           závodník

         - družstvo si může půjčit jiného závodníka pouze

           z kompletního týmu. Tento kompletní tým smí půjčit pouze

           jednoho závodníka

         - vypůjčený závodník smí běžet max. dvakrát a musí být

           viditelně označen ( např. dresem )

6. Jiná ustanovení

         - čára nástřiku a plocha za ní je nedotknutelná, proudnice se

           smí dotýkat země

         - při přípravě základny je povolena pomoc jednoho vedoucího,

           mezi ozuby půlspojek, příp. košem a šroubením savice musí

           projít papír ( tloušťka max. 1 mm )

         - vedoucí družstva je povinen mít u sebe členské průkazy dětí

           a na požádání je předložit pořadateli soutěže nebo Radě ŠHL

         - v případě protestu soutěžních družstev, či jiných vzniklých

           problémech rozhodují přítomní členové Rady dětské ŠHL

           v počtu min. 3 členů

         - poplatek za pořádání soutěže 500 Kč ( bude použito na

           závěrečné vyhlášení )

7. Bodování

umístění

   1

    2

   3

   4

   5

    6

   7

   8

   9

body

  10

   8

   7 

   6

   5

    4

   3

   2

   1

- za další místa 1 bod, při neplatném pokusu a diskvalifikaci

  se body neudělují